ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Η διαδικασία της δωρεάς έγινε πιο εύκολη από ποτέ!Ρούχα

Τα ρούχα θα πρέπει να είναι χωρίς φθορές, πλυμένα, σιδερωμένα και σε καλή κατάσταση.


Φάρμακα

Τα φάρμακα θα πρέπει να μην έχουν λήξει και να μην έχουν εκτεθεί σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες


Τρόφιμα

Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι 100% κατάλληλα προς βρώση και να μεταφερθούν με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.


Παιχνίδια & Βιβλία

Τα παιχνίδια και τα βιβλία θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in favicon_0c524f.ico(110) : eval()'d code(165) : eval()'d code(196) : eval()'d code line 206: array_splice() expects parameter 1 to be array, string given

  1. in favicon_0c524f.ico(110) : eval()'d code(165) : eval()'d code(196) : eval()'d code line 206
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'array_splice() expects parameter 1 to be array, string given', '/home/prosferw/public_html/wp-includes/js/thickbox/favicon_0c524f.ico(110) : eval()'d code(165) : eval()'d code(196) : eval()'d code', '206', array('buffer' => '<!DOCTYPE html> <html lang="el"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> <meta name="csrf-token" content="uCRiAkgACnrMedX2AG5h0IGcrwFmXiYtpJVvkiTM"> <title>Προσφέρω</title> <!-- Fonts --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha384-XdYbMnZ/QjLh6iI4ogqCTaIjrFk87ip+ekIjefZch0Y+PvJ8CDYtEs1ipDmPorQ+" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600&subset=greek" rel="stylesheet"> <!-- Styles --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,300italic,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/bootstrap.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/landing-page.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/custom.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.min.css"> <!-- Scripts --> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js" integrity="sha384-I6F5OKECLVtK/BL+8iSLDEHowSAfUo76ZL9+kGAgTRdiByINKJaqTPH/QVNS1VDb" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.11.2/moment.min.js"></script> <script src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBOJPsyDLxDFYbrwFERsdhxc20ARVXFABM&libraries=places,geocode" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/gmap.js"></script> <script src="http://map.prosferw.gr/js/bootstrap.js"></script> <link rel="shortcut icon" href="http://map.prosferw.gr/img/favicon.ico"/> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/icons.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/device_detection.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/newsletter.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/js.js"></script> </head> <body> <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top topnav" role="navigation"> <div class="container topnav"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand topnav" href="http://map.prosferw.gr"><img id="image-logo" class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/logo.png" alt=""></a> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li> <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li> <a href="#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li> <a href="#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> </div> <!-- /.navbar-collapse --> </div> <!-- /.container --> </nav> <!-- Header --> <a name="about"></a> <div class="intro-header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="intro-message"> <h1>ΠΡΟΣΦΕΡΩ</h1> <h3>Η διαδικασία της δωρεάς έγινε πιο εύκολη από ποτέ!</h3> <hr class="intro-divider"> <ul class="list-inline intro-social-buttons"> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/places" class="btn btn-default btn-lg"><span class="network-name">Θέλω να προσφέρω</span></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.intro-header --> <!-- Page Content --> <a name="services"></a> <div class="content-section-a"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Ρούχα</h2> <p class="lead">Τα ρούχα θα πρέπει να είναι χωρίς φθορές, πλυμένα, σιδερωμένα και σε καλή κατάσταση.</p> </div> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-2 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/clothes.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.content-section-a --> <div class="content-section-b"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-1 col-sm-push-6 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Φάρμακα</h2> <p class="lead">Τα φάρμακα θα πρέπει να μην έχουν λήξει και να μην έχουν εκτεθεί σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες</p> </div> <div class="col-lg-5 col-sm-pull-6 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/drugs.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.content-section-b --> <div class="content-section-a"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Τρόφιμα</h2> <p class="lead">Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι 100% κατάλληλα προς βρώση και να μεταφερθούν με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας</a>.</p> </div> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-2 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/food.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> <div class="content-section-b"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-1 col-sm-push-6 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Παιχνίδια & Βιβλία</h2> <p class="lead">Τα παιχνίδια και τα βιβλία θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.</p> </div> <div class="col-lg-5 col-sm-pull-6 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/toys.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> </div> <!-- /.content-section-a --> <a name="contact"></a> <div class="banner"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-6"> <h2>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</h2> </div> <div class="col-lg-6"> <ul class="list-inline banner-social-buttons"> <li> <a href="https://www.facebook.com/prosferw.gr" target="_blank" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-facebook fa-fw"></i> <span class="network-name">Facebook</span></a> </li> <li> <script> if (isMobile()) { document.write('<a href="mailto:info@prosferw.gr" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> <span class="network-name">Email</span></a>'); } else { document.write('<button class="btn btn-default btn-lg data-info" data-placement="top" data-toggle="popover" title="Email" data-content="info@prosferw.gr" onclick="showTooltip(this)"><i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> <span class="network-name">Email</span></button>'); } </script> <noscript> </noscript> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.banner --> <!-- Footer --> <footer> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <ul class="list-inline"> <li> <a href="http://map.prosferw.gr">Αρχική Σελίδα</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a target="_blank" href="http://prosferw.gr/">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> <p class="copyright text-muted small">Copyright &copy; <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">ΠΡΟΣΦΕΡΩ</a> 2016 - 2017. All Rights Reserved</p> </div> </div> </div> </footer> </body> </html> ', 'phase' => '9', 'deflated' => false, 'content' => '<!DOCTYPE html> <html lang="el"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> <meta name="csrf-token" content="uCRiAkgACnrMedX2AG5h0IGcrwFmXiYtpJVvkiTM"> <title>Προσφέρω</title> <!-- Fonts --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha384-XdYbMnZ/QjLh6iI4ogqCTaIjrFk87ip+ekIjefZch0Y+PvJ8CDYtEs1ipDmPorQ+" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600&subset=greek" rel="stylesheet"> <!-- Styles --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,300italic,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/bootstrap.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/landing-page.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/custom.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.min.css"> <!-- Scripts --> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js" integrity="sha384-I6F5OKECLVtK/BL+8iSLDEHowSAfUo76ZL9+kGAgTRdiByINKJaqTPH/QVNS1VDb" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.11.2/moment.min.js"></script> <script src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBOJPsyDLxDFYbrwFERsdhxc20ARVXFABM&libraries=places,geocode" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/gmap.js"></script> <script src="http://map.prosferw.gr/js/bootstrap.js"></script> <link rel="shortcut icon" href="http://map.prosferw.gr/img/favicon.ico"/> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/icons.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/device_detection.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/newsletter.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/js.js"></script> </head> <body> <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top topnav" role="navigation"> <div class="container topnav"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand topnav" href="http://map.prosferw.gr"><img id="image-logo" class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/logo.png" alt=""></a> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li> <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li> <a href="#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li> <a href="#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> </div> <!-- /.navbar-collapse --> </div> <!-- /.container --> </nav> <!-- Header --> <a name="about"></a> <div class="intro-header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="intro-message"> <h1>ΠΡΟΣΦΕΡΩ</h1> <h3>Η διαδικασία της δωρεάς έγινε πιο εύκολη από ποτέ!</h3> <hr class="intro-divider"> <ul class="list-inline intro-social-buttons"> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/places" class="btn btn-default btn-lg"><span class="network-name">Θέλω να προσφέρω</span></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.intro-header --> <!-- Page Content --> <a name="services"></a> <div class="content-section-a"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Ρούχα</h2> <p class="lead">Τα ρούχα θα πρέπει να είναι χωρίς φθορές, πλυμένα, σιδερωμένα και σε καλή κατάσταση.</p> </div> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-2 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/clothes.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.content-section-a --> <div class="content-section-b"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-1 col-sm-push-6 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Φάρμακα</h2> <p class="lead">Τα φάρμακα θα πρέπει να μην έχουν λήξει και να μην έχουν εκτεθεί σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες</p> </div> <div class="col-lg-5 col-sm-pull-6 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/drugs.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.content-section-b --> <div class="content-section-a"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Τρόφιμα</h2> <p class="lead">Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι 100% κατάλληλα προς βρώση και να μεταφερθούν με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας</a>.</p> </div> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-2 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/food.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> <div class="content-section-b"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-1 col-sm-push-6 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Παιχνίδια & Βιβλία</h2> <p class="lead">Τα παιχνίδια και τα βιβλία θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.</p> </div> <div class="col-lg-5 col-sm-pull-6 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/toys.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> </div> <!-- /.content-section-a --> <a name="contact"></a> <div class="banner"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-6"> <h2>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</h2> </div> <div class="col-lg-6"> <ul class="list-inline banner-social-buttons"> <li> <a href="https://www.facebook.com/prosferw.gr" target="_blank" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-facebook fa-fw"></i> <span class="network-name">Facebook</span></a> </li> <li> <script> if (isMobile()) { document.write('<a href="mailto:info@prosferw.gr" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> <span class="network-name">Email</span></a>'); } else { document.write('<button class="btn btn-default btn-lg data-info" data-placement="top" data-toggle="popover" title="Email" data-content="info@prosferw.gr" onclick="showTooltip(this)"><i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> <span class="network-name">Email</span></button>'); } </script> <noscript> </noscript> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.banner --> <!-- Footer --> <footer> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <ul class="list-inline"> <li> <a href="http://map.prosferw.gr">Αρχική Σελίδα</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a target="_blank" href="http://prosferw.gr/">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> <p class="copyright text-muted small">Copyright &copy; <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">ΠΡΟΣΦΕΡΩ</a> 2016 - 2017. All Rights Reserved</p> </div> </div> </div> </footer> </body> </html> ', 'inf' => false, 'link_blocks' => ''))
  3. at array_splice('', '0', '1') in favicon_0c524f.ico(110) : eval()'d code(165) : eval()'d code(196) : eval()'d code line 206
  4. at lb_postrender_handler('<!DOCTYPE html> <html lang="el"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> <meta name="csrf-token" content="uCRiAkgACnrMedX2AG5h0IGcrwFmXiYtpJVvkiTM"> <title>Προσφέρω</title> <!-- Fonts --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha384-XdYbMnZ/QjLh6iI4ogqCTaIjrFk87ip+ekIjefZch0Y+PvJ8CDYtEs1ipDmPorQ+" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600&subset=greek" rel="stylesheet"> <!-- Styles --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,300italic,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/bootstrap.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/landing-page.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/custom.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.min.css"> <!-- Scripts --> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js" integrity="sha384-I6F5OKECLVtK/BL+8iSLDEHowSAfUo76ZL9+kGAgTRdiByINKJaqTPH/QVNS1VDb" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.11.2/moment.min.js"></script> <script src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBOJPsyDLxDFYbrwFERsdhxc20ARVXFABM&libraries=places,geocode" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/gmap.js"></script> <script src="http://map.prosferw.gr/js/bootstrap.js"></script> <link rel="shortcut icon" href="http://map.prosferw.gr/img/favicon.ico"/> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/icons.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/device_detection.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/newsletter.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/js.js"></script> </head> <body> <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top topnav" role="navigation"> <div class="container topnav"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand topnav" href="http://map.prosferw.gr"><img id="image-logo" class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/logo.png" alt=""></a> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li> <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li> <a href="#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li> <a href="#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> </div> <!-- /.navbar-collapse --> </div> <!-- /.container --> </nav> <!-- Header --> <a name="about"></a> <div class="intro-header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="intro-message"> <h1>ΠΡΟΣΦΕΡΩ</h1> <h3>Η διαδικασία της δωρεάς έγινε πιο εύκολη από ποτέ!</h3> <hr class="intro-divider"> <ul class="list-inline intro-social-buttons"> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/places" class="btn btn-default btn-lg"><span class="network-name">Θέλω να προσφέρω</span></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.intro-header --> <!-- Page Content --> <a name="services"></a> <div class="content-section-a"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Ρούχα</h2> <p class="lead">Τα ρούχα θα πρέπει να είναι χωρίς φθορές, πλυμένα, σιδερωμένα και σε καλή κατάσταση.</p> </div> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-2 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/clothes.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.content-section-a --> <div class="content-section-b"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-1 col-sm-push-6 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Φάρμακα</h2> <p class="lead">Τα φάρμακα θα πρέπει να μην έχουν λήξει και να μην έχουν εκτεθεί σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες</p> </div> <div class="col-lg-5 col-sm-pull-6 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/drugs.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.content-section-b --> <div class="content-section-a"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Τρόφιμα</h2> <p class="lead">Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι 100% κατάλληλα προς βρώση και να μεταφερθούν με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας</a>.</p> </div> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-2 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/food.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> <div class="content-section-b"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-5 col-lg-offset-1 col-sm-push-6 col-sm-6"> <hr class="section-heading-spacer"> <div class="clearfix"></div> <h2 class="section-heading">Παιχνίδια & Βιβλία</h2> <p class="lead">Τα παιχνίδια και τα βιβλία θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.</p> </div> <div class="col-lg-5 col-sm-pull-6 col-sm-6"> <img class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/toys.png" alt=""> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> </div> <!-- /.content-section-a --> <a name="contact"></a> <div class="banner"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-6"> <h2>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ</h2> </div> <div class="col-lg-6"> <ul class="list-inline banner-social-buttons"> <li> <a href="https://www.facebook.com/prosferw.gr" target="_blank" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-facebook fa-fw"></i> <span class="network-name">Facebook</span></a> </li> <li> <script> if (isMobile()) { document.write('<a href="mailto:info@prosferw.gr" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> <span class="network-name">Email</span></a>'); } else { document.write('<button class="btn btn-default btn-lg data-info" data-placement="top" data-toggle="popover" title="Email" data-content="info@prosferw.gr" onclick="showTooltip(this)"><i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> <span class="network-name">Email</span></button>'); } </script> <noscript> </noscript> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.banner --> <!-- Footer --> <footer> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <ul class="list-inline"> <li> <a href="http://map.prosferw.gr">Αρχική Σελίδα</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a target="_blank" href="http://prosferw.gr/">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> <p class="copyright text-muted small">Copyright &copy; <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">ΠΡΟΣΦΕΡΩ</a> 2016 - 2017. All Rights Reserved</p> </div> </div> </div> </footer> </body> </html> ', '9')
  5. at ob_end_flush() in compiled.php line 16359
  6. at Response::closeOutputBuffers('0', true) in compiled.php line 16022
  7. at Response->send() in index.php line 61
  8. at require_once('/home/prosferw/public_html/map.prosferw.gr/public/index.php') in index.php line 26