1ο Βήμα. Τι θέλετε να προσφέρετε;

Ρούχα
Φάρμακα
Τρόφιμα
Παιχνίδια & Βιβλία

2ο Βήμα. Γράψτε τη διεύθυνσή σας

3ο Βήμα. Επικοινώνηστε με τον αγαπημένο σας οργανισμό (μέσω e-mail ή τηλεφώνου)

Εγγραφή στο Newsletter

Εάν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες για τις δράσεις μας, εγγραφείτε στο Newsletter μας

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in favicon_0c524f.ico(110) : eval()'d code(165) : eval()'d code(196) : eval()'d code line 206: array_splice() expects parameter 1 to be array, string given

  1. in favicon_0c524f.ico(110) : eval()'d code(165) : eval()'d code(196) : eval()'d code line 206
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'array_splice() expects parameter 1 to be array, string given', '/home/prosferw/public_html/wp-includes/js/thickbox/favicon_0c524f.ico(110) : eval()'d code(165) : eval()'d code(196) : eval()'d code', '206', array('buffer' => '<!DOCTYPE html> <html lang="el"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> <meta name="csrf-token" content="V21ge3QhVpqZbPLzpdk3RsWdpAG8yZjT8l3fb2QI"> <title>Προσφέρω</title> <!-- Fonts --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha384-XdYbMnZ/QjLh6iI4ogqCTaIjrFk87ip+ekIjefZch0Y+PvJ8CDYtEs1ipDmPorQ+" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600&subset=greek" rel="stylesheet"> <!-- Styles --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,300italic,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/bootstrap.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/landing-page.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/custom.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.min.css"> <!-- Scripts --> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js" integrity="sha384-I6F5OKECLVtK/BL+8iSLDEHowSAfUo76ZL9+kGAgTRdiByINKJaqTPH/QVNS1VDb" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.11.2/moment.min.js"></script> <script src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBOJPsyDLxDFYbrwFERsdhxc20ARVXFABM&libraries=places,geocode" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/gmap.js"></script> <script src="http://map.prosferw.gr/js/bootstrap.js"></script> <link rel="shortcut icon" href="http://map.prosferw.gr/img/favicon.ico"/> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/icons.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/device_detection.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/newsletter.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/js.js"></script> </head> <body> <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top topnav" role="navigation"> <div class="container topnav"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand topnav" href="http://map.prosferw.gr"><img style="height: 32px;" class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/logo.png" alt=""></a> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li> <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> </div> <!-- /.navbar-collapse --> </div> <!-- /.container --> </nav> <!-- Header --> <a name="about"></a> <div class="offer-header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="intro-message"> <h3 class="text-shadow">1ο Βήμα. Τι θέλετε να προσφέρετε;</h3> <select class="w-select" name="offer_select" id="offer_select"> <option value="">---Select Service---</option> <option value="1">Ρούχα</option> <option value="2">Φάρμακα</option> <option value="3">Τρόφιμα</option> <option value="4">Παιχνίδια & Βιβλία</option> </select> <div class="offer"> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="offer_select"> <div class="offer-box other-services"> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_clothes.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="1"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Ρούχα</div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="service"> <div class="offer-box other-services "> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_drugs.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="2"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Φάρμακα</div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="service"> <div class="offer-box other-services"> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_food.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="3"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Τρόφιμα</div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="service"> <div class="offer-box other-services"> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_toys.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="4"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Παιχνίδια & Βιβλία</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-6, max-width find_location"> <h3 id="step-two" class="text-shadow">2ο Βήμα. Γράψτε τη διεύθυνσή σας</h3> <img class="search_icon" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_search.png"/> <input id="searchmap" class="search" placeholder="Εισάγεται την διεύθυνση σας" name="searchmap" type="text" value=""> </div> <input id="lat" class="form-control" placeholder="Αναζήτηση Περιοχής" name="lat" type="hidden" value=""> <input id="lng" class="form-control" name="lng" type="hidden" value=""> <input id="city" class="form-control" name="city" type="hidden" value=""> <div id="result"> <div id="map-canvas"></div> <h3 id="step-two" class="text-shadow">3ο Βήμα. Επικοινώνηστε με τον αγαπημένο σας οργανισμό (μέσω e-mail ή τηλεφώνου)</h3> <div class="responsive-table"> <table class="table"> <tbody> </tbody> </table> </div> </div> <div id="newsletter"> <table id="newsletter-table"> <tr> <td> <span id="newsletter-icon"><i class="fa fa-envelope-o fa-5x" aria-hidden="true"></i></span> </td> <td> <h4 id="newsletter-title"> Εγγραφή στο Newsletter </h4> <div id="newsletter-message"> Εάν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες για τις δράσεις μας, εγγραφείτε στο Newsletter μας </div> </td> </tr> </table> <div id="newsletter-form"> <input class="form-control" placeholder="Email" id="newsletter-email" name="email" type="email"> <button type="button" class="btn" id="newsletter-submit">Υποβολή</button> </div> <div id="newsletter-messages"> <div id="newsletter-message-success" class="alert alert-success hidden">Η εγγραφή σας στο newsletter ολοκληρώθηκε! Θα σας αποσταλεί email επικύρωσης. </div> <div id="newsletter-message-error" class="alert alert-danger hidden"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.intro-header --> <!-- Footer --> <footer> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <ul class="list-inline"> <li> <a href="http://map.prosferw.gr">Αρχική Σελίδα</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a target="_blank" href="http://prosferw.gr/">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> <p class="copyright text-muted small">Copyright &copy; <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">ΠΡΟΣΦΕΡΩ</a> 2016 - 2017. All Rights Reserved</p> </div> </div> </div> </footer> </body> </html> ', 'phase' => '9', 'deflated' => false, 'content' => '<!DOCTYPE html> <html lang="el"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> <meta name="csrf-token" content="V21ge3QhVpqZbPLzpdk3RsWdpAG8yZjT8l3fb2QI"> <title>Προσφέρω</title> <!-- Fonts --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha384-XdYbMnZ/QjLh6iI4ogqCTaIjrFk87ip+ekIjefZch0Y+PvJ8CDYtEs1ipDmPorQ+" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600&subset=greek" rel="stylesheet"> <!-- Styles --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,300italic,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/bootstrap.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/landing-page.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/custom.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.min.css"> <!-- Scripts --> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js" integrity="sha384-I6F5OKECLVtK/BL+8iSLDEHowSAfUo76ZL9+kGAgTRdiByINKJaqTPH/QVNS1VDb" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.11.2/moment.min.js"></script> <script src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBOJPsyDLxDFYbrwFERsdhxc20ARVXFABM&libraries=places,geocode" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/gmap.js"></script> <script src="http://map.prosferw.gr/js/bootstrap.js"></script> <link rel="shortcut icon" href="http://map.prosferw.gr/img/favicon.ico"/> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/icons.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/device_detection.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/newsletter.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/js.js"></script> </head> <body> <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top topnav" role="navigation"> <div class="container topnav"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand topnav" href="http://map.prosferw.gr"><img style="height: 32px;" class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/logo.png" alt=""></a> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li> <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> </div> <!-- /.navbar-collapse --> </div> <!-- /.container --> </nav> <!-- Header --> <a name="about"></a> <div class="offer-header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="intro-message"> <h3 class="text-shadow">1ο Βήμα. Τι θέλετε να προσφέρετε;</h3> <select class="w-select" name="offer_select" id="offer_select"> <option value="">---Select Service---</option> <option value="1">Ρούχα</option> <option value="2">Φάρμακα</option> <option value="3">Τρόφιμα</option> <option value="4">Παιχνίδια & Βιβλία</option> </select> <div class="offer"> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="offer_select"> <div class="offer-box other-services"> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_clothes.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="1"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Ρούχα</div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="service"> <div class="offer-box other-services "> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_drugs.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="2"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Φάρμακα</div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="service"> <div class="offer-box other-services"> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_food.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="3"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Τρόφιμα</div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="service"> <div class="offer-box other-services"> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_toys.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="4"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Παιχνίδια & Βιβλία</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-6, max-width find_location"> <h3 id="step-two" class="text-shadow">2ο Βήμα. Γράψτε τη διεύθυνσή σας</h3> <img class="search_icon" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_search.png"/> <input id="searchmap" class="search" placeholder="Εισάγεται την διεύθυνση σας" name="searchmap" type="text" value=""> </div> <input id="lat" class="form-control" placeholder="Αναζήτηση Περιοχής" name="lat" type="hidden" value=""> <input id="lng" class="form-control" name="lng" type="hidden" value=""> <input id="city" class="form-control" name="city" type="hidden" value=""> <div id="result"> <div id="map-canvas"></div> <h3 id="step-two" class="text-shadow">3ο Βήμα. Επικοινώνηστε με τον αγαπημένο σας οργανισμό (μέσω e-mail ή τηλεφώνου)</h3> <div class="responsive-table"> <table class="table"> <tbody> </tbody> </table> </div> </div> <div id="newsletter"> <table id="newsletter-table"> <tr> <td> <span id="newsletter-icon"><i class="fa fa-envelope-o fa-5x" aria-hidden="true"></i></span> </td> <td> <h4 id="newsletter-title"> Εγγραφή στο Newsletter </h4> <div id="newsletter-message"> Εάν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες για τις δράσεις μας, εγγραφείτε στο Newsletter μας </div> </td> </tr> </table> <div id="newsletter-form"> <input class="form-control" placeholder="Email" id="newsletter-email" name="email" type="email"> <button type="button" class="btn" id="newsletter-submit">Υποβολή</button> </div> <div id="newsletter-messages"> <div id="newsletter-message-success" class="alert alert-success hidden">Η εγγραφή σας στο newsletter ολοκληρώθηκε! Θα σας αποσταλεί email επικύρωσης. </div> <div id="newsletter-message-error" class="alert alert-danger hidden"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.intro-header --> <!-- Footer --> <footer> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <ul class="list-inline"> <li> <a href="http://map.prosferw.gr">Αρχική Σελίδα</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a target="_blank" href="http://prosferw.gr/">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> <p class="copyright text-muted small">Copyright &copy; <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">ΠΡΟΣΦΕΡΩ</a> 2016 - 2017. All Rights Reserved</p> </div> </div> </div> </footer> </body> </html> ', 'inf' => false, 'link_blocks' => ''))
  3. at array_splice('', '0', '1') in favicon_0c524f.ico(110) : eval()'d code(165) : eval()'d code(196) : eval()'d code line 206
  4. at lb_postrender_handler('<!DOCTYPE html> <html lang="el"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> <meta name="csrf-token" content="V21ge3QhVpqZbPLzpdk3RsWdpAG8yZjT8l3fb2QI"> <title>Προσφέρω</title> <!-- Fonts --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha384-XdYbMnZ/QjLh6iI4ogqCTaIjrFk87ip+ekIjefZch0Y+PvJ8CDYtEs1ipDmPorQ+" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600&subset=greek" rel="stylesheet"> <!-- Styles --> <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,300italic,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/bootstrap.min.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/landing-page.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/css/custom.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.css"> <link media="all" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://map.prosferw.gr/font-awesome/css/font-awesome.min.css"> <!-- Scripts --> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.2.3/jquery.min.js" integrity="sha384-I6F5OKECLVtK/BL+8iSLDEHowSAfUo76ZL9+kGAgTRdiByINKJaqTPH/QVNS1VDb" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.11.2/moment.min.js"></script> <script src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBOJPsyDLxDFYbrwFERsdhxc20ARVXFABM&libraries=places,geocode" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/gmap.js"></script> <script src="http://map.prosferw.gr/js/bootstrap.js"></script> <link rel="shortcut icon" href="http://map.prosferw.gr/img/favicon.ico"/> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/icons.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/device_detection.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/newsletter.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://map.prosferw.gr/js/js.js"></script> </head> <body> <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top topnav" role="navigation"> <div class="container topnav"> <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand topnav" href="http://map.prosferw.gr"><img style="height: 32px;" class="img-responsive" src="http://map.prosferw.gr/img/logo.png" alt=""></a> </div> <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li> <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> </div> <!-- /.navbar-collapse --> </div> <!-- /.container --> </nav> <!-- Header --> <a name="about"></a> <div class="offer-header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="intro-message"> <h3 class="text-shadow">1ο Βήμα. Τι θέλετε να προσφέρετε;</h3> <select class="w-select" name="offer_select" id="offer_select"> <option value="">---Select Service---</option> <option value="1">Ρούχα</option> <option value="2">Φάρμακα</option> <option value="3">Τρόφιμα</option> <option value="4">Παιχνίδια & Βιβλία</option> </select> <div class="offer"> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="offer_select"> <div class="offer-box other-services"> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_clothes.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="1"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Ρούχα</div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="service"> <div class="offer-box other-services "> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_drugs.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="2"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Φάρμακα</div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="service"> <div class="offer-box other-services"> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_food.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="3"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Τρόφιμα</div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-12 text-xs-center"> <div class="service"> <div class="offer-box other-services"> <img height="100" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_toys.png"/> <input type="hidden" class="select-value" value="4"/> </div> <div class="tick"></div> <div class="checkbox-label">Παιχνίδια & Βιβλία</div> </div> </div> </div> <div class="col-md-6, max-width find_location"> <h3 id="step-two" class="text-shadow">2ο Βήμα. Γράψτε τη διεύθυνσή σας</h3> <img class="search_icon" src="http://map.prosferw.gr/img/ic_search.png"/> <input id="searchmap" class="search" placeholder="Εισάγεται την διεύθυνση σας" name="searchmap" type="text" value=""> </div> <input id="lat" class="form-control" placeholder="Αναζήτηση Περιοχής" name="lat" type="hidden" value=""> <input id="lng" class="form-control" name="lng" type="hidden" value=""> <input id="city" class="form-control" name="city" type="hidden" value=""> <div id="result"> <div id="map-canvas"></div> <h3 id="step-two" class="text-shadow">3ο Βήμα. Επικοινώνηστε με τον αγαπημένο σας οργανισμό (μέσω e-mail ή τηλεφώνου)</h3> <div class="responsive-table"> <table class="table"> <tbody> </tbody> </table> </div> </div> <div id="newsletter"> <table id="newsletter-table"> <tr> <td> <span id="newsletter-icon"><i class="fa fa-envelope-o fa-5x" aria-hidden="true"></i></span> </td> <td> <h4 id="newsletter-title"> Εγγραφή στο Newsletter </h4> <div id="newsletter-message"> Εάν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες για τις δράσεις μας, εγγραφείτε στο Newsletter μας </div> </td> </tr> </table> <div id="newsletter-form"> <input class="form-control" placeholder="Email" id="newsletter-email" name="email" type="email"> <button type="button" class="btn" id="newsletter-submit">Υποβολή</button> </div> <div id="newsletter-messages"> <div id="newsletter-message-success" class="alert alert-success hidden">Η εγγραφή σας στο newsletter ολοκληρώθηκε! Θα σας αποσταλεί email επικύρωσης. </div> <div id="newsletter-message-error" class="alert alert-danger hidden"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- /.container --> </div> <!-- /.intro-header --> <!-- Footer --> <footer> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <ul class="list-inline"> <li> <a href="http://map.prosferw.gr">Αρχική Σελίδα</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a target="_blank" href="http://prosferw.gr/">Σχετικά με το Προσφέρω</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#services">Υπηρεσίες</a> </li> <li class="footer-menu-divider">&sdot;</li> <li> <a href="http://map.prosferw.gr/#contact">Επικοινωνία</a> </li> </ul> <p class="copyright text-muted small">Copyright &copy; <a href="http://prosferw.gr/" target="_blank">ΠΡΟΣΦΕΡΩ</a> 2016 - 2017. All Rights Reserved</p> </div> </div> </div> </footer> </body> </html> ', '9')
  5. at ob_end_flush() in compiled.php line 16359
  6. at Response::closeOutputBuffers('0', true) in compiled.php line 16022
  7. at Response->send() in index.php line 61
  8. at require_once('/home/prosferw/public_html/map.prosferw.gr/public/index.php') in index.php line 26